Statuten

I. OMSCHRIJVING VAN DE VERENIGING

Art. 1. De vereniging draagt de naam “PENYA BARCELONISTA KNOKKE-HEIST”, vereniging zonder winstgevend doel, afgekort PBKH.

Art. 2. De vereniging werd opgericht op 21 december 2012, en dit voor onbepaalde duur.

Art. 3. De zetel van de vzw is gevestigd te Knokke-Heist, Natiënlaan 90.

De zetel kan door eenvoudige beslissing van de Raad van Beheer binnen de gemeente elk ander adres overgebracht worden.

II. DOEL

Art. 4. Het hoofddoel van de vereniging is het samenbrengen van supporters van F.C. BARCELONA en het supporteren voor hun favoriete club.

Art. 5. Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.

III. LEDEN

Art. 6. De vereniging telt minstens 3 leden. Indien het aantal leden minder bedraagt dan 2, wordt de vereniging ontbonden. De ondergetekende oprichters zijn de eerste leden. Zij zullen zich automatisch kandidaat stellen voor het eerste bestuur.

Art. 7. Nieuwe leden worden door het bestuur aangenomen. Hiertoe moet een verzoek door het kandidaat lid aan het adres van de vereniging worden gericht. Dit schriftelijke verzoek kan gebeuren per brief of per e-mail.

De beslissing van het bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van gelijke stemmen zal de stem van de zetelende voorzitter, of bij diens afwezigheid ondervoorzitter dubbel tellen.

Door het aanvaarden van het lidmaatschap aanvaarden alle leden de statuten van de vereniging.

Art. 8. De Raad van Bestuur beslist vrij over elk verzoek tot toetreding.

Art. 9. De verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan 50€. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de verschuldigde bijdrage vast bij de algemene vergadering.

Art. 10. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging stappen. Hij moet dit schriftelijk meedelen aan het adres van de vereniging. Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

IV. BESTUUR

Art. 11. Ieder lid heeft het recht zich kandidaat te stellen om te zetelen in het bestuur. Het bestuur zal de kandidatuur onderzoeken en ofwel aanvaarden, ofwel afwijzen. De minimumleeftijd als bestuurlid is 18 jaar. De bestuursleden worden voor onbepaalde duur benoemd. Zij kunnen ten allen tijde ontslag nemen, en dit zonder enige vooropzeg.

Het bestuur bestaat uit volgende functies :

Voorzitter : Zit de vergaderingen van het bestuur voor. Zal de vereniging vertegenwoordigen op officiële bijeenkomsten en manifestaties.

Ondervoorzitter : Zal de voorzitter bijstaan en vervangen bij afwezigheid van laatstgenoemde.

Penningmeester : Waakt over de financiën van de vereniging.

Secretaris : Is verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging. Hij zal de leden van de vereniging informeren aangaande de inhoud van de vergaderingen.

Bestuurslid: Lid van het bestuur.

Het bestuur bestaat uit minstens 3, en maximum 5 personen.
Het bestuur zorgt voor de leiding en goede gang van zake binnen de vereniging. Bij onenigheid binnen de vereniging zal het bestuur de definitieve beslissing nemen.

Art. 12. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders per brief of per e-mail, met vermelding van de agenda. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en, bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de secretaris, en bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 13. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; ten minste de meerderheid van de bestuurders moet aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd.

V. ALGEMENE VERGADERING

Art. 14. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. Een lid mag zich echter door een ander lid laten vertegenwoordigen. Geen vertegenwoordiger mag echter beschikken over meer dan één volmacht.

Art. 15. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet zoals de wijziging van de statuten, de benoeming en de afzetting van de beheerders, de uitsluiting van leden, de goedkeuring van de begroting en de rekeningen, de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Art. 16. De Algemene Statutaire Vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen in de loop van de maand juni. Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de Raad van Beheer of op vraag van minstens een vijfde van de leden.

Art. 17. De oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden onder de handtekening van de voorzitter en een beheerder. Alle leden moeten schriftelijk bij gewone brief uitgenodigd worden ten minste acht dagen voor de vergadering.

Art. 18. De oproepingsbrief vermeldt de dag, het uur en de plaats van de vergadering en behelst de agenda. De agenda wordt bepaald door de raad van beheer maar ieder voorstel dat ondertekend is door minstens een vijfde der actieve leden moet eveneens op de agenda worden geplaatst.

Art. 19. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Beheer of bij diens afwezigheid door de oudste der aanwezige beheerders met het langste lidmaatschap.

Art. 20. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, goedgekeurd door de voorzitter. Uitreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en één beheerder.

Art. 21. De artikelen van de statuten kunnen enkel door het bestuur worden gewijzigd. De stemming zal gebeuren bij meerderheid van stemmen. Ingeval van gelijke stemmen zal de stem van de voorzitter, of bij diens afwezigheid ondervoorzitter, als dubbel tellen.

VI. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Art. 22. Een huishoudelijk reglement kan door de Raad van Beheer aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Dit reglement kan door de Algemene Vergadering worden gewijzigd bij gewone meerderheid van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden.

VII. FINANCIEEL BELEID

Art. 23. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar en maakt de begroting voor het volgend jaar op; deze wordt aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet als dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.

Bij afwijking loopt het eerste boekjaar vanaf de datum van oprichting, zijnde tot 31 december.

VIII. BENOEMINGEN RAAD VAN BEHEER

Dadelijk na deze oprichting heeft de Algemene Vergadering bestaande uit actieve leden met eenparigheid van stemmen aangeduid tot beheerders voor een periode van onbepaalde tijd.

Met eenparigheid werden de volgende personen benoemd tot:

  • Voorzitter: de Heer Daniel Vanderhust
  • Secretaris: de Heer Kasper De Bree
  • Penningmeester: de Heer Olivier Daese
  • Ondervoorzitter: de Heer Dieter Claerhout
  • Afgevaardigde: de Heer Steve Hoest